Kosár

A KRISTALYBOLT OLDALAK ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

Kérünk alaposan olvasd át az alábbi összefoglalót, hogy megbizonyosodhass róla, hogy az adatkezelés átláthatóan történik, adataidat gondosan kezeljük, ill megismerd az adatkezeléssel kapcsolatos jogaidat.


Adatkezelő:

Név: Fidel Dorisz E.V.
Székhely: 2131 Göd, Lánchíd köz 1
Adószám: 66808455-1-33
Nyilvántartási szám: 39398283
Kibocsájtó okmányiroda:Göd

Telefonszám: 06-30/2705608 * (normál mobil díjszabással hívható)

E-mail címe: info kukacz kristalybolt.com
Weboldal címe: www.kristalybolt.com
Kapcsolattartó: Petrovánszki lászló/Fidel Dorisz
Szerződés nyelve: magyar

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-65455.


Adatkezelőként megfelelünk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) szigorú követelményeinek.

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
  - 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  - 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
  - 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
  - 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  - 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  - 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
  - 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
  - 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
  - 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.)


Az adatkezelés célja:
online megrendelésed, annak dokumentálása, a megrendelésed teljesítése, kiszállítása, vásárlók nyilvántartása, számla kiállítása, vásárlói kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja:
Te
önkéntes hozzájárulásod, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.


Kezelt adatok:
dátum, időpont, név, cím, telefonszám, emailcím, azonosítószám, termékek mennyisége, vételára.

Fontos, amennyiben nem saját személyes adataidat adod meg, adatközlőként a te kötelességed az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatkezelés időtartama:

megrendelésed tekintetében Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.


7, Adattovábbítás:

Az adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja, illetve a te önkéntes

hozzájárulásod.

Adatfeldolgozók:


név: MPL
székhely:1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6
adatfeldolgozói feladat: megrendelésed kiszállítása


név: Billingo - Octonull Kft
székhely:1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.
adatfeldolgozói feladat: számlázás
ideje: a vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján

nyolc év.


név: MediaCenter Hungary Kft.
székhely:6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6
adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása


név: Hostinger International Ltd.
székhely: 61 Lordou Vironos Str. 6023 Larnaca Cyprus

adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása

név: Express One Hungary KFt
székhely:1239 Budapest, Európa u 12/ L1
adatfeldolgozói feladat: megrendelésed kiszállítása


név: GLS
székhely: 2351 Alsónémedi GLS Europa u. 2
https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat
info@gls-hungary.com
+3618020265
adatfeldolgozói feladat: megrendelésed kiszállításaOldalunkon látogatottsági és webanalitikai adatok független mérése és kezelése:

Google Analytics

A Google Szolgáltatási Feltételei:

https://www.google.com/analytics/terms/

https://policies.google.com/?hl=hu

Sütik (cookie-k)

A sütik (cookie-k) kisméretű szöveges fájlok, amelyeket a számítógépedre, telefonodra töltenek le a megnyitott weboldalak, sütiket széles körben használják a böngészési élmény felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tételéhez.
A sütit a felhasználóként bármikor törölheted saját számítógépedről, illetve letilthatod böngésződben a sütik alkalmazását, de a sütik segítenek abban, hogy egy weboldalon az összes funkciót használhasd.


Adatbiztonság

Személyes adataid kiemelt védelme érdekében https titkosítást használunk, weboldalt kiszolgálószerverek megfelelő biztonsági rendszerekkel védettek, illetéktelenek által hozzá nem férhetőek.

Jogaid


Hozzáférési jog
Jogosult vagy arra, hogy visszajelzést kapj tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult vagy arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos – a Rendelet 15. cikkében meghatározott - információkhoz hozzáférést kapj.Helyesbítéshez való jog
Kérheted a rád vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, és a hiányos adatok kiegészítését.


Törléshez való jog
Jogosult vagy arra, hogy kérésedre indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rád vonatkozó személyes adatokat, ha a Rendelet 17. cikkében meghatározott feltételek fennállnak, így különösen, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük, vagy ha visszavonod az adatkezelés alapját képező hozzájárulásodat és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
A törléshez való jogodat nem gyakorolhatod, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.


Korlátozáshoz való jog
Jogosult vagy arra, hogy kérésedre korlátozzuk az adatkezelést, ha a Rendelet 18. cikkében meghatározott feltételek fennállnak, így különösen, ha vitatod a személyes adatok pontosságát, vagy az adatkezelés jogellenes és ellenzed az adatok törlését; vagy tiltakoztál az adatkezelés ellen.Adathordozhatósághoz való jog
Jogosult vagy arra, hogy a rád vonatkozó, általad az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphasd, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbíthasd.Visszavonás joga
Jogosult vagy arra, hogy hozzájárulásodat bármikor visszavonhasd, e visszavonás

nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Panasz, bírósághoz fordulás joga
Jogaidnak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhatsz.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhetsz:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Közösségi média:

saját oldalakkal rendelkezünk a Facebook, Pinterest, Instagram és YouTube oldalakon. Ezek közösségi média felületek, mi kristályboltként csupán egy másik felhasználóként vagyunk jelen, a fenti felületek üzemeltetője felelős az adatok feldolgozásának módjáért.


Köszönjük, hogy elolvastad, szeretettel várunk vissza!

group_work Cookie hozzájárulás